Kaupungin investoinnit 2022

Kauhajoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 päättänyt vuoden 2022 investoinneista. Investointien loppusummaksi muodostui muutamien äänestysten jälkeen 8.519.900 €. Maanhankintaan ja metsätilojen perusparantamiseen on varattu 110.000 €, LLKY:n käytössä oleviin rakennushankkeisiin 4.753.030 €, kasvatus- ja opetustoimialan hankkeisiin 628.800 €, hyvinvointipalveluiden toimialan hankkeisiin 525.000 € ja teknisten palveluiden toimialan hankkeisiin 430.000 €. Näin ollen tänä vuonna on talonrakennuksen hankkeisiin varattuna yhteensä n. 6.337.000 euroa.

Kunnallisteknisiin investointeihin puolestaan on varattu kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 1.330.000 € sekä viemäriverkostojen rakentamiseen 465.000 €. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointeihin kuuluvat vapaa-aikakeskusalueen, ulkoilureittien, katujen rakentamisen, katujen päällystämisen, puistojen rakentamisen, ympäristöhankkeiden ja tievalaistuksen hankkeet.

Loput investointiohjelman määrärahavarauksista on varattu koneet ja kalusto irtaimistohankintoihin yht. 160.000 €, osakepääomaan 11.000 € ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän investointiosuuteen n. 107.000 €.

Kaupungin suurin tuleva investointihanke on Sanssinkoti/ hammashoitola uudisrakentamisen hanke. Uudisrakennus rakennetaan vanhan juuri puretun Kantasanssin tilalle 2-kerroksisena rakennuksena. Hanke on näillä hetkillä lähdössä kilpailutukseen ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa ennen kesää. Rakentaminen kestää vuoden päivät ja rakennus valmistuu kesään 2023 tulevan hyvinvointialueen käyttöön. Hankkeelle on saatu sosiaali- ja terveysministeriön STM lupa yli 5.000.000 € hankkeena.

Tähän nousee vuosien 2022-2023 aikana uusi Sanssinkoti / hammashoitolarakennus.

Sanssinkodin uudisrakennuksen tehostettu kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta ja kuntouttavan lyhytaikainen palveluasuminen muodostavat yhdessä ns. kuntoutusyksikön, jonka sijainti terveyskeskuksen yhteydessä antaa synergiaetua. Uudisrakennuksen ja muun Sanssinkodin välille rakennetaan yhdyskäytävä, että terveyskeskuksen kaikki palvelut ovat helposti käytettävissä. Uudisrakennuksen alakertaan tulevat tilat Sanssinkodin kuntoutettaville ikäihmisille ja toiseen kerrokseen tilat uudelle hammashoitolalle. Koko hankkeen laajuus on bruttoalaltaan n. 3.000 m2.

Muitakin merkittäviä investointeja on vuodelle 2022. Virkistysuimala Virkun urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen energiatehokkaimmiksi sekä nykyvaatimuksia vastaavaksi. Samalla ilmanvaihtokonehuoneen laajennus on toteutettava vesikaton päälle hankkeen yhteydessä.

Koulukeskuksen yhteiskoulun M-siiven ulkoseinäverhouksen, seinäeristeiden ja ikkunoiden uusiminen on myös ajankohtaista ja tulee jatkumona viime vuoden puolella valmistuneelle vesikaton uusimiselle. Myös koulukeskuksen väliovien lukitusjärjestelmän päivitystä jatketaan.

Talonrakennuspuolen hankkeina ovat myös Kainaston koulun käyttövesiputkistojen uusiminen, Punaisen tuvan vesikatteen ja yläpohjan kunnostus valmistautumalla remontoimaan kohde Geopark-keskukseksi, Hyypän koulun eteisen laajennus, lukion peruskorjauksen suunnittelutyöt, Panula-opiston käytävän sisäkattojen uusiminen sekä Aron päiväkodin ilmanvaihdon jäähdytys.

Katujen rakentamiseen sisältyy sekä uudisrakentamista , että perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Seuraavaksi merkittävin perusparannuskohde on Rekitie välillä Korpisentie – Rapakontie. Uudiskohteista merkittävimmät ovat sote-hankkeisiin liittyvät Sanssinakselin alkuosan ja terveyskeskuksen taakse tulevan Männikönkujan ja Sairaalapolun jatkeen rakentaminen. Nämä kohteet palvelevat erityisesti uutta Sanssinkoti/ hammashoitolarakennusta. Kattilakoskentien silta korjataan myös uusilla puurakenteilla ja korjataan kaiteet täyttämään turvallisuusvaatimukset. Hulevesiviemäröinnin merkittävin kohde on Filppulan alueelle Korpisentien viemäröinti. Jätevesiviemäröintiä rakennetaan terveyskeskusympäristössä.

Ympäristöhankkeina jatketaan teollisuusalueiden viitoituksen perusparantamista, hankitaan kuntoiluvälineitä Männikön kuntoradan yhteyteen, Filppulan matonpesupaikkaa kunnostetaan, yhdysteiden reunapuistoja kunnostetaan sekä Sotkan opastusta uusitaan.

Vapaa-aikakeskusalueelle on tarkoitus laatia kokonaissuunnitelma alueen tulevaisuudesta yhdessä toimijoiden kanssa, Rämäparkin viime vuoden puolella aloitetun laajennushankkeen jatkaminen ja valmiiksi saattaminen Nuorisotalo Räimiskän yhteyteen ja hankkia uusia kenttävarusteita urheilukentälle.

Ulkoilureiteille on luvassa Sotkan pururatojen valaistuksen uudelleen sähköistämistä ja pururatojen uudelleen haketusta sekä lumetusjärjestelmän parantamista.

Keskiviikkona  9.3. klo 17.00 alkaen esitellään jälleen seutukunnan yhteisessä Suupohjan kuntien ja yrittäjien hankintaillassa tämän vuoden investointihankkeita. Olen tilaisuudessa esittelemässä Kauhajoen kaupungin osalta omat hankkeemme. Kaupungin nettisivuille on tulossa Teams-linkki, jonka kautta pääsee osallistumaan tilaisuuteen.

Rakentavin kevään odotuksin!

Harri Virtanen   
tekninen johtaja