Kauhajoen varhaiskasvatus on laadukasta

Viime aikoina varhaiskasvatuksen tilanne valtakunnantasolla on näyttäytynyt hyvinkin negatiivisessa valossa monenlaisine ongelmineen. Toiminnan järjestämisen suurimpina haasteina esiintyvät mm. riittävän henkilöstön ja koulutetun henkilöstön saaminen sekä näistä johtuvien ryhmäkokojen ylittyminen. Näillä on merkittävä vaikutus työntekijöiden työssäjaksamiseen ja varhaiskasvatuksen laatuun.

Suurten kasvukeskusten ja kaupunkien ongelmat eivät kuitenkaan näyttäydy samassa laajuudessa kaikissa kunnissa. Ongelmien yleistäminen luo varjon myös niiden kuntien ylle, jotka suoriutuvat varhaiskasvatuksen järjestämisestä lakisääteisesti ja laadukkaasti.

Kauhajoella ryhmäkoot lain mukaiset

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston(Avin) valvonnan perusteella voimme Kauhajoella todeta onnistuneemme varhaiskasvatuksen järjestämisessä lakisääteisesti varsin hyvin. Avi suorittaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja henkilöstö määrää koskevaa valvontaa lähettämällä kuntiin selvityspyyntöjä, jonka myös Kauhajoki sai syyskuussa. Tehdyn valvonnan perusteella voidaan todeta, että Kauhajoella ryhmänkoon ylityksiä ei ollut missään päiväkotiryhmässä ja kasvattajia on ollut riittävä määrä. Lasten poissaoloista johtuen ryhmäkoot ovat usein jopa lakisääteistä pienempiä.

Kasvatushenkilöstön sairaus- ja muiden poissaolojen sijaisten saamista on helpottanut vakituiseen työsuhteeseen otettujen kiertävien lastenhoitajien määrän lisääminen. Pysyvät kiertävät hoitajat luovat myös turvallisuutta lapsille, kun tuttu henkilö tulee sijaiseksi. Kiertävien hoitajien lisätystä määrästä huolimatta lyhytaikaisia sijaisia tarvitaan etenkin aikoina, jolloin erilaiset sairastumiset ja epidemiat ovat pahimmillaan. Lyhytaikaisten sijaisten saaminen ei ole aina helppoa, mutta toistaiseksi olemme siinä onnistuneet.

Lasten huoltajat erittäin tyytyväisiä Kauhajoen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely marraskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Kyselyyn vastasi 94 huoltajaa, joilla on lapsi/lapsia kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin hyvin tasaisesti jokaisesta hoitomuodosta. Vastausasteikkona oli
1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä koskeva toiminta ja sekä varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkodeissa, ryhmiksissä ja perhepäivähoidossa sai lähes kauttaaltaan arvosanan keskiarvoksi yli 4-4,7. Tutustu kyselyn yksityiskohtaisempiin tuloksiin tästä linkistä
https://kauhajoki.fi/wp-content/uploads/2021/12/Varh.kasv_.-asiakastyyt.kyselyn-tulokset-2021.pdf
Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 11/2021

Korona-aikana varhaiskasvatus toteutunut turvallisesti

Huoltajien kyselyn viimeinen osio koski koronapandemian vaikutuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Pandemiaa koskevaan tiedottamiseen ollaan oltu tyytyväisiä (4,4) ja huoltajat ovat voineet tuoda lapsensa turvallisin mielin hoitoon (4,6). Koronasta johtuvat rajoitukset on koettu tarpeellisena ja realistisena (4,1).

Vastauksista tulee kuitenkin esiin, että korona-aikana tuen tarve on lisääntynyt n. 20 % lapsista. Tämä tulos on yhteneväinen varhaiskasvatuksen järjestäjän näkemysten kanssa, sillä lasten kehityksen ja oppimisen tueksi varhaiskasvatusryhmiin on lisätty henkilökuntaa niin valtion korona-avustuksella kuin kaupungin omin varoin. Lasten tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa tuen tarpeen ilmetessä.

Lasten mielipiteet varhaiskasvatuksen sisällöistä selvitettiin

Varhaiskasvatuksessa oleville yli 3-vuotiaille lapsille tehtiin myös kysely, jossa kartoitettiin lasten mieltymyksiä varhaiskasvatuksen eri toiminnoista. 84 % vastanneista koki, että saavat leikki hoidossa tarpeeksi, 10 % koki, että joskus saa ja joskus ei saa leikkiä tarpeeksi sekä 6 % oli sitä mieltä, että ei saa leikkiä tarpeeksi. Leikeistä suositumpia olivat autoilla, traktoreilla ja erilaisilla koneilla leikkiminen, kotileikit ja legoilla yms. rakentelut. Suosittuja olivat myös nukke- ja pehmoleluleikit, erilaiset roolileikit sekä eläinleikit. Lasten mielestä jumppa ja piirtäminen ovat hieman suositumpia kuin musiikki sekä kirjojen katselu ja satujen kuuntelu.

Lasten kyselyn tulokset löytyvät kokonaisuudessaan tästä linkistä
https://kauhajoki.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kysely-lapsille-marraskuu-2021.pdf
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten kyselyn tulokset 11/2021

Kiitos kaikille asiakastyytyväisyyskyselyymme vastanneille!
Niin lasten kuin huoltajien kyselyjen tuloksia käytetään varhaiskasvatuspalvelujen laadun kehittämiseen. Myös kyselyn avoimiin lisätietoihin annetut kehittämisehdotukset tullaan huomioimaan palveluja kehittämisessä.

Kirsi Koski-Säntti
varhaiskasvatusjohtaja