Kohdataan koulussa

Kauhajoella alkoi alkuvuodesta ”Kohdataan koulussa”-koulunuorisotyön hanke. Työhön saadaan avustusta aluehallintoviraston kautta jaetuista määrärahoista, joiden avulla pyritään vähentämään koronapandemian aiheuttamia haittoja nuorten elämässä. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorisotyötä koulun arjessa, mallintaa koulunuorisotyön työmuotoja, vakiinnuttaa niitä jatkumaan avustusajan jälkeen ja ennen kaikkea tuoda lisää turvallisia aikuisia nuorten keskuuteen koulupäivisin. Työn kohteena ovat yhteiskoulun oppilaat sekä koulukeskuksen 5-6 luokkalaiset. Työ kestää avustuksen avulla ensi vuoden loppuun.

Koulunuorisotyö ei ole niin tunnettu tai perinteinen työmuoto, vaikka nuorisotyön ja koulun yhteistyöllä onkin jo pitkät perinteet ja nuorisotyötä on tehty kouluilla hyvin pitkään. Varsinaisesta koulunuorisotyöstä puhutaan silloin, kun nuorisotyöntekijä on koululla nuorten tavoitettavissa, läsnä koulun arjessa, eikä vain vieraile koululla viikoittain. Yhteistyö koko nuorisopalveluiden ja koulujen välillä myös jatkuu, vaikka koulunuoriso-ohjaaja työskentelee fyysisesti koululla joka päivä. Koulunuoriso-ohjaajan lisäksi nuorisopalveluiden erityisnuorisotyöntekijä tekee tiiviisti työtä kouluilla sekä lisäksi tarvittaessa satelliittikouluilla yhteistyössä kuraattorin kanssa. Erityisnuorisotyöntekijän työ painottuu yhteisten toimien lisäksi muun muassa yksilöllisempään tai pidempiaikaiseen tukeen oppilaille tai ryhmille. Muut nuorisotyöntekijät jatkavat jo olleita koulunuorisotyön muotoja kuten ryhmäytyksiä kouluilla ja etsivät nuorisotyöntekijät jalkautuvat toiselle asteelle.

Koulunuorisotyö on tärkeä nuorisotyön työmuoto, sillä koulussa on mahdollisuus tavoittaa kokonaiset ikäryhmät ja toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Koulunuorisotyön työmuotoja ovat muun muassa suunnitelmallinen ja säännöllinen välituntitoiminta, ryhmäytystoiminta tai teematunnit luokissa, oppilaiden koulunkäynnin tukeminen, kiusaamistilanteiden selvittelyyn osallistuminen sekä yhtenä isoimpana asiana läsnäolo oppilaiden keskuudessa. Kuten nuorisotyössä yleisesti, myös koulunuorisotyön keskiössä on nuori, hänen elämänsä ja asiansa, hänen omasta näkökulmastaan. On tärkeää, että koululla on joku joka pystyy kohdata nuoria matalalla kynnyksellä, huomioida ja kuunnella, jolloin nuorikin saa tarvittaessa mahdollisuuden tukeen ja apuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koulunuorisotyö voi tuoda nuorisotyöllistä näkökulmaa yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen on vahvasti läsnä nuorisotyössä kaiken kaikkiaan. Koulunuorisotyöllä tuetaan koko kouluyhteisön ja nuorten hyvinvointia yksilöiden ja ryhmien parissa.

Edellytys ja tärkeä ydin työssä on myös tiivis yhteistyö kuraattoreiden, terveydenhoitajien, opettajien ja oppilashuollon – koulun koko henkilökunnan kanssa. Koulunuorisotyö ja nuorisotyö kouluilla tarvitsee ”toisten maalla” toimiessaan niin sanotun oikeutuksen tehdä ja kehittää työtään. Edellä mainitut yhteistyökumppanimme Kauhajoella ovat ottaneet työn avosylin vastaan, ideoineet kanssamme ja hyväksyneet koulunuoriso-ohjaajan täysin osaksi yhteisöä mistä iso kiitos heille. Palaute on ollut kiittävää ja kertonut työn vastaamisesta koulujen tarpeeseen.

Nuorisotyö muuntuu ja kehittyy koko ajan. Meillä täällä Kauhajoellakin työ laajenee, uusia asioita käynnistetään ja otetaan haltuun ja pyrimme aina tiivistämään yhteistyötä yhteisten nuortemme hyväksi. Koulunuorisotyön lisääntyminen ja sen hyvä vastaanotto, on hyvä esimerkki tehdystä työstä ja toivomme satsauksen kantavan pitkälle. Työ kehittyy avustuksen avulla, mutta vakiintuu toivottavasti pysyväksi osaksi nuorten palveluita. Tänään nuoriin sijoitetut resurssit kantavat tulosta tulevaisuudessa.

Päivi Ojala
Nuorisotyön koordinaattori, nuorisopalvelut

Karoliina Saukko
Koulunuoriso-ohjaaja, nuorisopalvelut

Katja Luukaslammi
Erityisnuorisotyöntekijä, nuorisopalvelut