Kaupunki ikääntyvän väestön asialla

Kaupunginhallitus on päättänyt maanantaina 1.11.2021 uuden vaalikauden vaikuttajatoimielimistä. Ikääntyvän väestön toimielin on nimeltään vanhusneuvosto ja sen tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kaupungin ikääntyvän väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Kuten koko maassa on Kauhajoellakin käyty keskustelua siitä, että asukkaille tulee kehittää parempia vaikuttamismahdollisuuksia omiin elinoloihinsa ja kaupungin päätöksentekoon. Tätä osallisuuskeskustelua käydään kaikkien ikäryhmien osalta ja olemmekin kehittäneet omaa toimintaamme sen mukaisesti.

Vanhusneuvostoon on pyydetty edustajat suurimmilta eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksiltä ja neuvostoon on nyt nimetty viisi edustajaa ja heidän varaedustajansa. Järjestöjen edustajien lisäksi neuvostoon kuuluvat kaupunginhallituksen ja hyvinvointilautakunnan edustajat, seurakunnan diakoniatyöntekijä, LLKY:n kotihoidon ohjaaja, joka toimii neuvoston sihteerinä sekä kaupungin hyvinvointijohtaja. Vanhusneuvosto voi myös pyytää kokouksiinsa kuultavaksi ja mukaan keskusteluun asiantuntijoita eri aloilta, lautakunnista tai toimijaryhmistä. Vanhusneuvosto nimeää oman edustajansa kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Kaupunginhallituksen päättämän toimintaohjeen mukaan vanhusneuvosto seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Kauhajoella sekä edistää ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Neuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka toteutumista arvioidaan kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle esitettävässä toimintakertomuksessa. Toimintakertomus on myös osa koko kaupungin vuosittaista toimintakertomusta.

Vanhusneuvoston tärkeimpänä tehtävänä on edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien ja terveyttä ja hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvostolta pyydetään lausuntoja ja kannanottoja kaupungin päätöksentekoon ja se voi tehdä esityksiä ja aloitteita ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä edistää osaltaan ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista. Neuvostolla ei ole talous- eikä päätösvaltaa, joten sen tekemät esitykset ja aloitteet menevät valmisteluun ja päätöksentekoon kyseessä olevaan lautakuntaan tai kaupunginhallitukseen.

Tämän kuluvan syksyn ja ensi vuoden aikana ikääntyvän väestön elinoloihin vaikuttavia suurimpia asioita ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle. Suupohjan kunnista on omat edustajansa hyvinvointialueen rakenteiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintojen suunnittelussa ja osallisuusmahdollisuuksien kehittämisessä maakunnan toimielimissä. Meille on todella tärkeää pysyä mukana kehityksessä ja varmistaa koko Suupohjan asukkaiden palveluiden saatavuus ja se, että Kauhajoki säilyy aktiivisena lähipalvelukeskuksena maakunnan eteläisessä kärjessä. Osana tätä kehittämistyötä meille on rakentumassa uusia sosiaali- ja terveyspalveluiden toimitiloja kaupungin keskustaan. Myös palveluyksiköiden perusparannustöitä on tehty joka vuosi säännöllisesti.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä kiinnitämme vieläkin enemmän huomiota kaupungin omien ennalta ehkäisevien ikääntyvien palveluiden kehittämiseen ja vaikka meillä onkin jo paljon erilaista palvelutarjontaa, tulemme tarvitsemaan aloitteita, vinkkejä ja ideoita myös teiltä kaupunkilaisilta, erityisesti ikääntyviltä ja omaisilta. Te asukkaat olette asiantuntijoitamme ja palveluidemme käyttäjiä, osallisia ja osallisuuden kehittäjiä meidän kanssamme.

Tervetuloa osallistumaan!

Eija Liikamaa
hyvinvointijohtaja