Kerrostalorakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan Kauhajoella

Kauhajoen kaupallinen keskusta Topeekan ja Puistotien varrella on komea ilmestys, mutta sen kehittyminen ja uudistuminen on tervetullutta, ellei välttämätöntä sekin. Kaupallisten palvelujen painopiste on nykyään Puistotien pohjoispäässä, ja onkin pohdittu, kuinka keskustan vanhempi ydin pysyisi elävänä ja ajassa mukana. Yhdeksi kehittymisen keinoksi nähdään asukkaita keskustaan tuova kerrostalorakentaminen.

Kaupungilla on hyvät keinot mahdollistaa kerrostalohankkeita keskustassa, jos rakennushankkeita viriää. Kaavamuutos otetaan mielellään työn alle ja räätälöidään hankkeen mukaan erilaisia maankäytön tarpeita sovittaen. Kaupungilla ei ole suunnitelmissa rakentaa kerrostaloja itse; rakentaja rahoineen pitäisi siis olla joku muu kiinteistöinvestoinnista kiinnostunut taho. Olenkin kannustanut kaikkia kerrostalorakentamisesta kiinnostuneita tahoja olemaan kaupunkiin yhteydessä tarpeineen.

Ilman kiinteistöinvestoinnista kiinnostunutta rakennuttajaa kerrostalojen saaminen Kauhajoelle ei ole hokkuspokkus-juttu. Tuota kehitystä on kuitenkin pohjustettu monella tavalla kaupungin toimesta.

Kauhajoella hyväksyttiin uusi osayleiskaava vuonna 2018. Tuon osayleiskaavan laadintaprosessissa tutkittiin monella tavalla kerrostalojen rakentamisen edellytyksiä ja asuntojen kysyntää. Yli 50 vuotiaille kuntalaisille toteutettiin asumistoivekysely. Sen vastaajista suurin osa toki näki asuvansa jatkossakin rivi- tai omakotitalossa, mutta jonkunlaista kiinnostusta myös kerrostaloasumiseen tuli esille. Rambollilla teetettiin konseptiselvitys, jossa tutkittiin mm. kerrostaloasuntojen ja liikekiinteistöjen yhdistelmän mahdollisuutta keskustassa. Kerrostaloille sopivia kohtia merkittiin yleiskaavaan kehittämismerkinnällä.

Kerrostalorakentamisen jarruna on meillä monia tekijöitä, joista kysyntä lienee suurin, toisin sanoen  asuntomarkkinoidemme luonne. Haasteena meillä on lisäksi mm. se, että tontit ovat keskustassa pieniä, suurimmaksi osaksi yksityisen omistamia ja pääosin jo rakentuneita. Rakennushanke pitäisi aloittaa useissa kohteissa vanhan purkamisella, mikä lisää rakentamisen kokonaiskustannuksia.

Haasteiden selättämiseksi, rakentamisen riskinarvioinnin täsmentämiseksi ja siten kerrostalorakentamisen edistämiseksi päätettiin hankkia selvitys, joka tarjoaisi käyttökelpoista tietoa rakennushanketta pohtiville tahoille. Viime syksynä haettiin ja saatiinkin ympäristöministeriön rahoitusta puu- ja kerrostalorakentamisen esiselvitystä varten. Selvitystä laatii nyt tarjouskilvan voittanut konsultti, FCG. Selvityksen tuloksena saadaan Kauhajoen tyyppisille hiljaisille asuntomarkkinoille sovitettuja kerrostalokonsepteja, joiden toteutumisen mahdollisuuksia on tutkittu. Selvityksessä tutkitaan paitsi asuntomarkkinoitamme yleisesti, myös sovitetaan hahmoteltuja konsepteja viidelle eri paikalle ydinkeskustassa. Selvityksen perustella ja yksityisten kiinteistönomistajien niin halutessa voidaan tarvittaessa päättää laatia kaavamuutoksia kohdennetusti. Selvityksessä vertaillaan myös konseptien toteutumista betoni- ja puurakenteisina.

Kerrostalorakentamisen mahdollistavia asemakaavamerkintöjä on meillä tällä hetkellä kolmeen kerrokseen asti useammalla tontilla, neljän kerroksen mahdollistavia kahdella tontilla. Useissa potentiaalisissa rakennuskohteissa tarvittaisiin nykymittapuun mukaiseen asuinkerrosrakentamiseen siis kaavamuutos. Koko keskustan kaavaa ei voi yhtäkkiä muuttaa, sillä asemakaavoituksen tulee perustua realistisiin kehitysnäkymiin. Hyvin valmisteltuna kaavamuutosprosessi ei vie mitenkään automaattisesti vuosikausia, joten valikoiduissa kohteissa kaavamuutosprosessia ei tarvitse jännittää. Kaavamuutoksesta maanomistajalle koituvat kustannuksetkaan eivät ole kummoiset. Joissain tapauksissa lisäkerroksen voi olla mahdollista myöntää poikkeamisluvalla ilman kaavamuutosta, jos rakennusoikeus muuten riittää.

Laadukkaiden kerrostalojen rakentuminen ydinkeskustaamme olisi hieno juttu. Teemme omalta osaltamme työtä sen eteen, että Senioritalo saisi kavereita.

Marketta Nummijärvi
Kehittämispäällikkö, kaavoittaja