Kaupungin investoinnit 2021-

Uusi vuosi ja uudet kujeet sanotaan, olemme taas uuden vuosikellon äärellä investointienkin suhteen. Poikkeuksellisesti kaupunginvaltuusto on siunannut lopullisesti vuoden 2021 investointibudjetin vasta 1.2.2021. Tekninen lautakunta on puolestaan hyväksynyt helmikuun kokouksessaan 16.2.2021 teknisten palveluiden toimialan käyttösuunnitelman sekä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan työohjelmat. Investoinnit on esitelty markkinakatsaustyylisesti Kauhajoen Yrittäjille järjestetyssä hankintaillassa 16.3. Ensi kertaa Teamssina järjestetyssä tilaisuudessa oli ennätysmäärä osanottajia, toivottavasti tämä hyvä suunta jatkuu ja toivotaan, että ensi vuonna voidaan taas järjestää tilaisuus läsnäolotilaisuutena. Myös 9.3. järjestetyssä Suupohjan yhteisessä hankintaillassa ovat kunnat ja kaupungit saaneet esitellä tulevia investointejaan. Kauhajoen kaupungin tämän vuoden investointiohjelma on yhteensä liki 8 miljoonaa euroa.

Kaupungin suurimmat tulevat investointihankkeet ovat Sanssinkotiin liittyvät peruskorjaukset sekä Sanssinkoti / hammashoitola uudisrakennuksen rakentaminen. Kokonaisuutena hanke toteutetaan neljässä vaiheessa. Ensin toteutetaan meneillään oleva Katariinan polun saunaosaston peruskorjaus ja kesällä kuntouttavan osaston yhteistilojen peruskorjaus. Tämän jälkeen puretaan vanha Kantasanssi ja sen jälkeen päästään loppusyksystä rakentamaan Sanssinkoti/ hammashoitola uudisrakennusta. Yhteisarvoltaan 8,6 miljoonan hanke valmistunee kokonaisuudessaan 2022 loppuvuoteen ja kustannukset jakaantuvat siis kahdelle vuodelle siten, että vuoden 2022 osuus tulee olemaan jonkun verran suurempi kuin vuoden 2021. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän LLKY:n tarpeisiin kunnostetaan myös toimintakeskus Värkkööplassin sosiaalitilasiiven rossipohjaa.

Kasvatus- ja opetustoimialan hankkeista merkittävimmät hankkeet ovat Koulukeskuksen Yhteiskoulun  M-siiven vesikaton uusiminen, Koulukeskuksen väliovien lukitusjärjestelmän päivitys, Kainaston koulun puukäsityöluokan vesikattorakenteen uusiminen, Hyypän koulun kuistin laajennus lämpöiseksi tilaksi ja Päntäneen koulun leikkivälineiden uusiminen. Lukio odottaa myöhempinä suunnitelmavuosina myös määrärahoja ja vuoroaan peruskorjaukseen. Lukion osalta kuitenkin on jo varattu suunnitteluun määrärahaa jo vuodelle 2021 ja mahdolliset peruskorjaukset toteutettaneen aikaisintaan 2022-2023. Kasvatus ja opetustoimialan hankkeet ovat arvioitu noin  563.000 euron suuruiseksi.

Hyvinvointipalveluiden toimialalle kohdistuvia isompia hankkeita ovat Sanssin kulttuurikeskuksen länsipuolen pihan rakentaminen ja kunnostus sekä nk. Koiviston siiven luokkatilojen maalaukset ja pintakorjaukset, Virkun urheilutalon puolen ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja IV-konehuoneen laajennus sekä virkistysuimalan vedenkäsittelylaitteiden osittainen uusiminen sekä Rämäparkin laajennus ja välineiden uusiminen. Nuorisolle tärkeä Rämäpark hanke toteutettaneen myös kahden vuoden aikana ja siihen on haettu myös valtionavustusta. Hyvinvointipalveluiden hankkeet yhteensä noin 700.000 euroa.

Teknisten palveluiden hankkeiden toteutukseen on varattu 470.000 euroa ja tällä rahalla on tarkoitus toteuttaa kaupungintalon hissin uusiminen, keskusvaraston ulkoseinien korjausta, kiinteistöjen energiatalouden parantamisia sekä Sanssinkartanon ulkoseinien maalausta ja puuosien korjausta. Myös Hämes-Havusen aittarakennuksen korjaukseen, leirintäalueen mökkien pesu- ja WC-tilojen korjaukseen sekä Aravatalon huoneistojen WC-tilojen kunnostukseen on samasta rahasta määrärahavaraus.

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perustuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Tämän vuoden merkittävin perusparannuskohde on osa Muurimestarintie ja Rekitie välillä Talvitie – Korpisentie. Uudiskohteista merkittävin kohde on Sanssinakseli, joka palvelee niin terveyskeskusalueen kehittymistä, kuin tulevaisuudessa Kauhajoen vanhaintuen Männikönkodin liikennettäkin. Katujen rakentamiseen sisältyy myös liikenneturvallisuussuunnitelmassa (2018) esitettyjen vaarallisten riskikohteiden korjaamista.

Ympäristöhankkeina toteutetaan edelleen jokirantapuiston loppuunsaattamista mm. uuden kevyenliikenteen sillan rakentamisella kaukolämpöputkien yhteyteen. Koirapuiston ja Männikön kuntoradan rakentaminen sisältyvät myös investointeihin ja kunnalllistekniikan työohjelmiin. Sekä Rinnenmäen, että Männikön kuntoratojen ennallistamisiin ollaan saamassa myös valtionavustusta. Männikön  kuntorata ja puistoalue palvelee hyvin kuntalaisten tarpeita vauvasta vaariin, niin lasten satumetsikkönä, lähiliikuntapaikkana sekä aluetta  pystytään  hyödyntämään kasvatuksessa ja opetuksessa  myös luonnontieteiden näkökulmasta. Koirapuisto tuo alueelle myös uuden aktiviteetin. Uudet reitit ovat hyvin saavutettavissa ja myös käytettävissä, koska ne toteutetaan kivituhkapintaisina. Toivotaan, että uudistettu puistoalue tuo viihtyisän ympäristön Sanssinkodin, Männikönkodin kuin koko alueenkin asukkaille.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan edelleen hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä, jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkostoon. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkostoon. Hulevesiviemäröinnin merkittävin kohde on Filppulan alueella Kytölenkin viemäröinti. Jätevesiviemäröintiä rakennetaan Pukkilan alueelle, sellaisille asemakaava-alueille, joilta jätevesiviemäröinti puuttuu ja jotka sijaitsevat 100 m etäisyydellä vesistöistä.

Kaikin puolin tulevasta kesästä ja vuodesta on tulossa mukavasti edellisvuosia vilkkaampi rakentamisen vuosi. Useampia hankkeita on lähdössä liikkeelle niin kaupungin kuin muidenkin toimijoiden ja sekä yksityisten henkilöiden toimesta. Olemme kiitollisia tästä positiivisesta vireestä. 

Kaupungin tonttikampanja jatkuu tällä tietoa 15.12.2021 saakka ja tarjolla on vielä hyvin monipuolisia ja laadukkaita kodin paikkoja. Tervetuloa kaupoille!

Rakentavaa vuotta 2021

Harri Virtanen 
tekninen johtaja