Kauhajoen kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2021 – 2025

Kaupungin hyvinvointilautakunta päätti tiistain 20.10. kokouksessaan Kauhajoen kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta 2021 – 2025 ja esitti suunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Hyvinvointisuunnitelma on valtuustokausittain päivitettävä asiakirja, johon kirjataan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, niiden saavuttamiseksi. Hyvinvointisuunnitelmaan määritetään myös mittarit, joilla mitataan toiminnan tasoa ja onnistumista sekä asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia. Hyvinvointisuunnitelma laaditaan noudattamaan kaupungin strategiaa ja se ohjaa kaupungin taloussuunnittelua ja palveluiden järjestämistä. Kaupunginvaltuusto päättää hyvinvointisuunnitelmasta talousarviokokouksessaan joulukuussa.

Hyvinvointisuunnitelman päivitys ja vuosittaiset kertomukset laaditaan hyvinvointityöryhmän toimesta hyvinvointijohtajan johdolla. Hyvinvointityöryhmä on koottu kaupungin eri toimialojen ja yksiköiden sekä LLKY:n edustajista. Hyvinvointisuunnitelman päivityksessä on käytetty apuna kaupungin eri tiimeissä ja asiakasfoorumeista/-työryhmistä sekä kyselyistä saatuja ajatuksia siitä, miten asukkaiden hyvinvointia tulisi lisätä ja kehittää. Hyvinvointityöryhmä on koonnut suunnitelmaan jo olemassa olevia hyviä käytänteitä, joita voidaan kehittää ja uusia toimintatapoja, joita lähdetään toteuttamaan palvelutarjonnassa ja yhteistyön rakentamisesta muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittaisissa lautakunnan päätettävissä hyvinvointikertomuksissa, jotka raportoidaan valtuustolle. Kertomuksissa esitetään tutkimustuloksia, laskelmia ja arviointeja toiminnan tuloksellisuudesta ja seuraavien vuosien aikana tehtäviä toiminnan kehittämistavoitteita, jotta hyvinvointisuunnitelma toteutuu tavoitteiden mukaisesti.

Hyvinvointisuunnitelmassa 2021 – 2025 Kauhajoen kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet jakautuvat neljään osa-alueeseen:

  1. Tuemme asukkaidemme hyvinvointia elämänkaaren eri vaiheissa:
  • Hyvinvointi on osa kaupungin strategista, taloudellista, rakenteellista ja toiminnallista suunnittelua.
  • Tarjoamme matalan kynnyksen palveluita, joista helppo hakea neuvoja, ohjausta ja vertaistukea.
  • Tarjoamme asukkaillemme mielekästä, hyvinvointia edistävää tekemistä ja mahdollisuuden harrastuksiin iästä, taustasta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta.
  • Tunnistamme syrjäytymisen tekijöitä ja tarjoamme kohdennettuja toimintoja riskiryhmään kuuluville.

2. Toimimme ennaltaehkäisevästi asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi:

  • Toimimme Unicefin Lapsi ystävällinen kunta -periaatteella ja puutumme lasten ja nuorten huoliin ja ongelmiin – kuten koulupoissaoloihin ja kiusaamiseen – varhaisessa vaiheessa yhtenäisin toimintatavoin.
  • Lisäämme eri-ikäisten kaupunkilaisten tietoisuutta terveellisistä elämäntavoista sekä kannustamme kevyen liikenteen käyttöön ja liikkumiseen.

3. Otamme asukkaat, järjestöt ja yritykset mukaan kunnan palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen:

  • Vahvistamme asukkaiden osallisuutta ja lisäämme yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Perehdytämme ja hyödynnämme kokemusasiantuntijoita entistä paremmin. Kaupunkiimme syntyy yhteisöllisiä tiloja.

4. Kehitämme kaupunkiympäristön turvallisuutta, viihtyvyyttä ja esteettömyyttä:

  • Haluamme luoda Kauhajoesta turvallisen paikan asua ja liikkua. Kauhajoen liikkumismahdollisuudet ja luonto ovat kaikkien yhteinen ilonaihe.

Kaikkien neljän teeman alle on koottu toimenpiteet ja mittarit, joihin voit tutustua tarkemmin kaupungin kotisivuille tulevasta hyvinvointisuunnitelmasta. Kaupunginvaltuuston päätöksen ja hyväksynnän jälkeen tuotamme lopullisen version ja teemme hyvinvoinnista myös some-kampanjan.

Toivomme päivitetyn hyvinvointisuunnitelman olevan hyvä pohja myös tulevien kuntavaalien ehdokkaiden vaalityöhön. Asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen lisääminen ovat kantavia teemoja elinkaaren joka vaiheessa.

Ottakaamme siis hyvinvointi tärkeimmäksi asiaksi meidän kaikkien ajatuksissa!

Eija Liikamaa
hyvinvointijohtaja