Viikottaiseen harrastamiseen avustusta 7-15 vuotiaille

LISÄTÄÄN LIIKUNNAN MAHDOLLISUUKSIA LAPSILLE JA UUDISTETAAN LIIKUNNAN KEHITTÄMISUUNNITELMAA YHDESSÄ

Kauhajoen kaupunki on saanut vuodelle 2020 avustusta perheiden lasten ja nuorten liikunnallisten harrastusten osallistumismaksuihin. Avustus on kohdistettu 7-15 -vuotiaille vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille viikoittaisen harrastamisen osallistumismaksuihin.

Lapsiperheiden palvelujen painopistettä on pyritty siirtämään ennaltaehkäiseviin palveluihin yhteistyössä monen eri toimijan kanssa. Merkittävää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorison parissa tekee mm. Kauhajoen kaupungin nuorisopalvelut sekä Etsivä nuorisotyö, joiden kanssa yhteistyötä tehdään muissakin osa-alueissa (nuorten harrastamisen maksuhelpotukset tapauskohtaisesti).

Kauhajoella on pienituloisia huomattavasti enemmän kuin lähikunnissa ja koko maassa, samoin toimeentulotukea maksetaan Kauhajoella huomattavasti enemmän kuin lähikunnissa. Pienituloisuus on Kauhajoella haaste kaikissa ikäryhmissä. Kauhajoella on useita liikunta- ja vapaa-ajan toimijoita, joissa toteutetaan laadukasta vapaa-ajan harrastustoimintaa. Kauhajoen kaupungin liikuntapalveluilla on hyvät verkostot ko. toimijoihin ja tietoa harrastamisen mahdollisuuksista on hyvin saatavilla esim. kaupungin koordinoiman harrastushaku-palvelun kautta, joka on kaikille avoin palvelu. Moni seura ja yhdistys myöntävät jo tällä hetkellä maksuhuojennuksia vähävaraisten perheiden lapsille.

Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut jakavat avustuksen yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan diakoniatyön, Liikelaitoskuntayhtymä LLKY:n lapsityön ja Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa sekä oman toimialueensa nuorisotyön kanssa. Yhteistyöhön on kutsuttu mukaan sitoutuneita seura- ja yhdistystoimijoita sähköpostilla ja Facebookin kautta. Mukaan on ilmoittautunut useita aktiivisia seuroja.

Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki – 2020 -Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 – 2020 on laadittu kaupungin ja LLKY:n moniammatillisena yhteistyönä ja siihen on vuosien varrella tehty päivityksiä muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Kehittämissuunnitelman päivityksessä on nostettu erityisen tärkeinä kehityskohteina perheiden, pienten lasten ja alakouluikäisten oppilaiden arkiliikuntamahdollisuuksien ja motivoinnin merkitys. Lasten ja nuorten aktivointi liikunnallisiin harrastuksiin tulee olemaan tulevaisuudessa entistäkin vaikeampaa, kun huoltajien liikuntaharrastukset ovat hiipumassa.

Kauhajoelle on luotu erinomaisen hyvät fyysiset liikuntapaikat ja niiden ylläpitoon on säästötoimista huolimatta kiinnitetty huomiota. Hyvistä liikuntamahdollisuuksista huolimatta perheiden ja pienten lasten liikuntaharrastukset ovat vähenemään päin. Koululiikunnan lisäksi kehittämissuunnitelmassa on huomioitu koulujen kerhotoiminnan ja kolmannen sektorin tekemä työ lasten vapaa-ajan liikunnan aktivoimiseksi yhdessä huoltajien kanssa. Tässä yhteistyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisten tapahtumien järjestämiseksi niin, että tapahtumat tukevat toisiaan ja innostavat huoltajat liikkumaan lastensa kanssa.

Nyt on tullut aika uudistaa Liikunnan kehittämissuunnitelma 2021 – 2025 ja kerätä siihen asukkaiden, seurojen ja yhdistysten sekä muiden yhteistyökumppaneiden ajatuksia osallistavalla tavalla. Liikuntapalvelut on laatinut kyselyä, joka laitetaan pyyntönä kaikille toimijoille ja julkisena kyselynä kaupungin asukkaille. Tarkoituksenamme on kerätä materiaalia ja koostaa siitä esitys, joka käydään läpi liikuntafoorumissa syksyllä ennen kaupungin talousarvioin etenemistä päätöksentekoon. Kysely on samalla osa hyvinvointipalveluiden osallistavaa budjetointia, jossa kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan määrärahojemme käyttöön.

Tulemme kysymään mielipiteitä esimerkiksi siitä, miten liikuntapalveluiden toiminnat koetaan tällä hetkellä, mitkä palveluistamme ovat asukkaille tärkeitä ja miten palveluitamme tulisi suunnitella terveysliikunnan järjestämiseen. Lisäksi tulemme kysymään ajatuksia liikuntapaikkojen ja -alueiden merkityksestä ja kehittämisestä sekä kaupungin avustusmäärärahojen jakoperusteiden päättämisestä ja kilpailu-urheilun tukemisesta. Kysely avataan toukokuun lopussa ja toivomme runsasta vastausten määrää valmistelutyömme pohjaksi.

Hyvää kesäaikaa!
Eija Liikamaa
hyvinvointijohtaja