Lähiopetuksesta etäopetukseen

Koronapandemian saavutettua Euroopan Suomen hallitus julisti poikkeustilan, jonka johdosta mm. koulujen lähiopetus loppui 18.3.2020 lähtien muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Tiedotustilaisuus pidettiin maanantaina 16.3., joten kouluille jäi muutama päivä aikaa valmistella etäopetukseen siirtymistä. Tässä blogissa kerrotaan siitä, miten eri kouluissa ja kouluasteilla etäopetus saatiin käyntiin. Opettajat, pienet koululaiset ja varttuneemmat opiskelijat ovat tehneet paljon töitä etäjakson aikana. Huoltajatkin ovat joutuneet uuden tilanteen eteen ja saaneet seurata koulunkäyntiä entistä lähempää. Yhdessä tästäkin selvitään!

Lukio

Kevään ylioppilaskirjoitukset oli saatu aloitettua tiistaina 10.3.2020, joten YTL päätti tiivistää saamen koetta lukuun ottamatta loput viisi ylioppilaskoetta seuraavalle viikolle.  17.3. lähtien lukiolla ei näkynyt oikeastaan muita opiskelijoita paitsi abiturientteja ja valvontatehtäviin tulevia opettajia sekä hallintokäytävän väkeä.

Lukiolaisten siirtyminen etäopiskelun pariin sujui suhteellisen saumattomasti, sillä lukiolaisilla on käytössään oma tietokone ja Googlen ohjelmistot ovat tuttuja entuudestaan. Suurimmalla osalla kursseista oli jo käytössään Classroom-sovellus. Uutena elementtinä otettiin käyttöön Google Meet, jolloin opettaja pystyi pitämään tunteja tietokoneen välityksellä “livenä”. Eniten miettimistä aiheutti viidennen jakson koeviikon pitäminen etänä. Osa kursseista arvioitiin kurssin aikaisten näyttöjen avulla, toisilla kursseilla oli ajastettu koe ja soveltavia tehtäviä. Kevään mittaan kokemusta karttuu puolin ja toisin valtavasti ja kuudennen jakson kurssit pidetään jo rutiinilla, jos näin voi sanoa. Opiskelijoiden päivärytmin säilyttäminen  ja työn määrä ovat mietityttäneet, niin opettajien kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Opettajan läsnäoloa kaivataan ja toki omaa opiskelijayhteisöä. Tutorit ovat tsempanneet lukiolaisia Instagramin avulla.

Kuvateksti: Lukion etämatematiikan tunti alkamassa.

Yläkoulu

Päivän varoitusajalla etäopetukseen siirtyminen toi omat haasteensa, mutta uusi tapa käydä koulua ja antaa opetusta saatiin silti hyvin nopeasti käyntiin. Monessa oppiaineessa oli jo käytössä Classroom, joten päädyimme käyttämään sitä pääasiallisena pohjana kursseillamme. Wilman tuntipäiväkirjan käyttö tuli nyt entistä tarpeellisemmaksi, oppilaiden ja huoltajien palautteiden perusteella äärimmäisen tärkeää on selkeä ja johdonmukainen, yhteen paikkaan keskitetty viestintä.

Aineenopetusjärjestelmässä oppilaan oma vastuu ja opiskelutaidot korostuvat, kun tehtäviä ja opetusta tulee monelta taholta. Säännöllisen päivärytmin tärkeys ja opintojen tahdissa pysyminen on tärkeää ja valtaosalla oppilaista koulutyö onkin sujunut hyvin. Oppilaiden edistymistä seurataan tarkasti ja yhteydenpitoa kotiin on pyritty toteuttamaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Apua ja tukea on edelleen ollut tarjolla myös laaja-alaisen erityisopettajan ja ohjaajien toimesta, niin etänä kuin ajoittain myös lähinä tarpeen mukaan. Osa oppilaista on motivoitunut etäopetusjaksolla tekemään koulutöitä jopa paremmin kuin aikaisemmin keväällä. Opetusta ja luokanohjaajien tuokiota on järjestetty Internetin kautta Meet-tunteina, joiden yhteydessä oppilaat ovat päässeet näkemään myös luokkatovereitaan. Tämä etäopetuskevät on haastanut meitä kaikkia monella tapaa, mutta myös antanut paljon mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Poikkeustilan päätyttyä onkin hyvä pohtia, mitä tänä aikana opittua voimme hyödyntää jatkossakin.

Alakoulut

Pukkila

Muutos tapahtui erittäin nopeasti, ja valmistautumiselle oli vain vähän aikaa. Mitään valmista mallia ei ollut, ja ideariihen jälkeen lähdimme kukin opettaja toteuttamaan etäopetusta omilla “tyyleillä” riippuen oman luokan ikätasosta ja opetettavista aineista, sekä oppilaiden että opettajien digitaidoista ym. Toimintatavat hioutuivat vähitellen paremmiksi ja toimivimmiksi huoltajien kanssa tehdyn yhteistyön ja palautteen avulla. Isoimmilla oppilailla on ollut käytössä pääasiassa Classroom + muita alustoja. Pienempien kanssa vaihtelevasti erilaisia oppimisalustoja ja Googlen sovelluksia. Whatsappin käyttö on suorastaan räjähtänyt, ja se on osoittautunut hyväksi ja helpoksi yhteydenpidon välineeksi. Sekä opettajien että oppilaiden digitaidot ovat ottaneet ison loikan eteenpäin. Oppilaita on kuunneltu ja saatu palautetta. On ollut ilo todeta, että kodit ja koulu puhaltavat ns. yhteen hiileen, vaikka “etäily” on kuormittavaa kaikille osapuolille. Etäopetukseen siirtyminen on myös antanut ja opettanut paljon, sekä avannut aivan uusia näkökulmia meille kaikille. Opettajan työn määrä on lisääntynyt paljon, ja työn ja vapaa-ajan erottaminen on haastavaa. Koetamme tukea mahdollisimman monin tavoin niitä oppilaita, joille etäopiskelu on haasteellista, ettei pudokkaita tulisi. Erityisopettajan ja kuraattorin osuus on tässä keskeistä. Toisaalta moni oppilas on kokenut etäopiskelun hyvinkin innostavaksi, ja päässyt tuomaan esille omaa osaamista eri tavoin. Yhteinen toive on tietenkin, että tämä poikkeustilanne olisi mahdollisimman pian ohi. Pääsisimme näkemään toisemme ja palaamaan tavalliseen arkeen, jota osaa arvostaa nyt eri tavalla.

Päntäne

Varauduimme mahdolliseen tulevaan etäopiskeluun jo hieman ennakolta. Ohjeistimme ja opetimme 1-6 luokille etäopiskelussa käytettäviä erilaisia oppimisalustoja, kullekin luokka-asteelle sopivimmat. Olemme käyttäneet esim. Wilmaa, Google Classroom-sovellusta ja pitäneet Google  Meet-oppitunteja. Jokaiselle oppilaalle on mahdollistettu etäyhteydet, niin että koulu on lainannut Chromebookit niille oppilaille, joilla ei konetta ole. Näin olemme saaneet yhteyden jokaiseen oppilaaseen. Puhelimet ja WhatsApp ovat myös ahkerassa käytössä. Niin opettajat, vanhemmat kuin lapsetkin ovat ottaneet valtavan digiloikan ja olemme varmasti kaikki kokeneet onnistumisia tahoillamme. Ehkä tämä on se positiivisin asia, mitä korona on koulumaailmassa saanut aikaan.

Toinen mieltä ilahduttava asia ovat ne oppilaat, jotka ovat nyt päässeet loistamaan etäopiskelun aikana ja jotka eivät luokkatilanteessa tohdi / halua tuoda osaamistaan esille. Toki vastaavasti tukea tarvitsevien oppilaiden tilanteesta voi aina olla huolissaan. Onneksi myös vanhemmat ovat olleet heidän kohdallaan aktiivisia. Iso kiitos kuuluu myös kaikille vanhemmille ja heidän tuelleen siellä kotona.

Opettajat ovat nyt joutuneet käyttämään mielikuvitustaan monella tavalla ja he ovat tehneet ylipitkiä päiviä. Etäopetus on erittäin työlästä ja kuormittavaa. Muistakaa olla itsellenne armollisia.

Oppilaita ja muita opettajia on IKÄVÄ!

Kainasto

Siirtyminen etäopetukseen tapahtui niin äkkiä, että se oli monelta osin kuin hyppy tuntemattomaan. Alku vaati monelta opettajalta aika paljon ponnisteluja löytää niitä oikeita ja itselle sopivia tapoja etäopettaa. Jos tämä on vaatinut opettajilta paljon, niin on se vaatinut paljon tietenkin myös oppilailta ja heidän vanhemmiltaan.

Kaikki oppilaat eivät ole olleet aluksi tasavertaisesti tavoitettavissa, mutta se on parantunut homman edetessä. Oppilaiden digitaidoissa on myös vielä suuria eroja. Eri perheet eivät myöskään ole pystyneet ottamaan vastaan kaikkea etäopetustapoja ja -materiaaleja. Vaikea on ollut myös tietää, mitkä ovat kodin resurssit hoitaa/auttaa etäopetuksessa olevaa oppilasta.

Opettajat kokevat, että tämä etätyö on ollut raskasta, koska esim. digitaitojen hallitsemisessa ja omaksumisessa on haasteita. Osa kokee riittämättömyyttä, varsinkin eri digiopetusmenetelmissä  ym.  Työn ja vapaa-ajan raja on tällä hetkellä tosi häilyvä. Tuntuu siltä, että työ on mielessä 24/7. Positiivista on se, että tässä on ollut pakko oppia jotain uutta, niin oppilaiden kuin myös opettajien ja  se tulee mahdollisesti auttamaan meitä myös tulevaisuudessa.
Meidän koululla on ollut käytössä esim. Wilma, puhelin, Classroom, Meet ja Whatsapp (puhelut, viestit videopuhelut).

Koulukeskus; etänä ja lähellä

Oppilaiden sekä opettajien kouluelämä mullistui maaliskuussa ja otettiin aikamoinen hyppy tuntemattomaan isolla digiloikalla. Eskarilaisista lähtien on opeteltu uutta tapaa käydä koulua kotoa käsin etänä.

Oppikirjoja, vihkoja, Chromebookeja, Bingeliä, Google Classroomia, Meet-tapaamisia ja vaikka mitä on maaliskuun puolenvälin jälkeen otettu haltuun. Etäopetus otettiin käyttöön erittäin nopealla aikataululla ja se on alun jälkeen lähtenyt sujumaan varsin hyvin. On tehty tavallisia koulutöitä oppikirjoista, mutta myös paljon muuta. Kevätluonnon tarkkailua, hyönteishotelleja, linnunpönttöjä, metsäretkiä, pyöräretkiä, vaatekaapin siivousta, luettu opettajalle lukuläksyä ääniviestiksi ja harjoiteltu vaikka puuttuvaa r-kirjainta.

Tuntuu, että oppilailla ja opettajilla on kaipuu takaisin kouluun, jossa vuorovaikutus on kuitenkin aivan erilaista kuin etäopetuksessa. Monesti kouluvuoden aikana kuulee kommentteja siitä, että olisipa ihanaa, kun ei tarvitsisi tulla kouluun. Uskomme, että kun toivottavasti elokuussa viimeistään palaamme kouluun ja normaaliarkeen, niin kaikki koulussa työssä olevat ovat iloisia siitä, että saadaan tavata jälleen kasvokkain omien luokkakavereiden ja opettajan kanssa.

Elämä Koulukeskuksessa ei ole kuitenkaan kokonaan hiljentynyt etäopetuksen aikana. Kaikki Kauhajoen lähiopetuksessa olevat oppilaat on koottu opiskelemaan Koulukeskukseen. Erilaista on Koulukeskuksessa ollut näinä viikkoina, kun normaalin 500:n oppilaan sijaan täällä on ollut päivittäin noin 30-35 oppilasta ja aikuiset. Lähiopetuksessa on eskarilaisista lähtien opiskeltu viikoittain vaihtuvan lähiopettajan kanssa pienissä ryhmissä. Yhteensä ryhmiä on kuusi, kolme eskarilaisten ja kolme koululaisten ryhmää. Eri koulujen oppilaat ovat saaneet uusia kavereita muista Kauhajoen kouluista ja pienempien koulujen oppilaat ovat saaneet myös tutustua koulunkäyntiin Koulukeskuksessa.

Paljon uutta on opittu, mutta toivomme kovasti, että tavalliseen “tylsään arkeen” palataan kuitenkin mahdollisimman pian, kun se kaikkien kannalta on turvallista.

kuvateksti: Opettajana Piia Kiukkonen ja koulunkäyntiohjaaja Anne-Mari Linna, kyseessä 1.-2. luokka.

Hyypän koulu

Hyypän koulun väellä siirtyminen etäopetukseen onnistui varsin mutkattomasti. Harjoittelimme viimeisinä “oikeina” koulupäivinä muutamia tärkeitä digitaitoja ja varmistettiin, että kaikki salasanat toimivat. Oppilaille, jotka tarvitsivat konetta, annettiin koulusta Chromebookit lainaksi.

Aluksi oli pieniä vaikeuksia oikeiden opetusmetodien löytämisessä, mutta kun saatiin homma vakiintumaan ensimmäisen viikon jälkeen, niin nyt työ on sujunut hyvin. Olemme säännöllisesti pitäneet oppitunteja Meetin avulla kaksi kertaa päivässä. Lisäksi opettajat ovat tehneet opetusvideoita ja käyttäneet kirjakustantamoiden digimateriaaleja. Myös oppimistuloksia on mitattu sähköisillä kokeilla (Google Forms ja Google Classroom) ja erilaisilla muilla sopivan kokoisilla tehtävillä.

Hyypän koulun opettajakunta on suhtautunut positiivisella ja oppivalla asenteella tähän etäopetusrupeamaan. Tämä on ollut työläs, mutta opettavainen jakso koulumaailmassa. Tukku erilaisia keinoja on otettu käytäntöön.

Oppilaat ovat olleet hyvin tunnollisia ja ahkeria. Kiitos heille siitä! Myös vanhemmat ovat antaneet meille koulun väelle hyvää palautetta, mikä on kannustanut meitä opettajia tässä tilanteessa. Kiitos vanhemmillekin!

Kolmenraitin koulu

Kuten muillakin kouluilla niin meilläkin tilanne tuli eteen todella nopeasti. Onneksi vanhempien oppilaiden kohdalla digitaitoja on aikaisempina vuosina harjoiteltu mm. valinnaisaineiden parissa omien tuntien lisäksi. Yllättävää oli se, kuinka jouhevasti etäopetus pyörähti käyntiin. Opettajat ottivat homman haltuun nopealla tahdilla ja mutkattomasti. Totta kai ensimmäiset viikot haettiin niitä omia toimintamalleja ja -tapoja, jotka sopivat niin itselle kuin oppilaille. Suurimman haasteen eteen ovat minusta joutuneet koulun pienimpiä opettavat opettajat, koska koulun nuorimmilla tietotekniset taidot eivät luonnollisestikaan ole vielä kehittyneet sille tasolle, että voitaisiin ottaa käyttöön mitä edistyneimpiä sovelluksia ja ohjelmia, jolloin oma luovuus tehdä materiaaleja ja lähettää niitä eteenpäin on vaatinut paljon työtä ja miettimistä.

Kolmenraitin koulun opettajat ovat käyttäneet yhteydenpidossa oppilaisiin Google Meetiä, Whatsappin viestipalveluja ja videopuheluja sekä Wilmaa. Isompien osalta tehtäviä on jaettu Classroomissa ja kokeita on pidetty niin Drivea kuin Formsia käyttäen. Tiedän, että opettajat ovat pitäneet kokeita ainakin matematiikassa, englannissa, äidinkielessä ja ympäristöopissa ja homma on sujunut ainakin pääasiallisesti hyvin. Eri oppikirjakustantajien sähköiset materiaalit ovat myös olleet ahkerassa käytössä. Samoin Bingelissä on harjoiteltu ja kertailtu eri oppiaineiden asioita.

Oppilaiden tasavertaisen työskentelyn mahdollistamiseksi, he saavat lainata koululta Chromebookeja ja niitä on mennytkin kivasti lainaan noin parikymmentä kappaletta. Onneksi laitteisiinkin on jossain vaiheessa älytty panostaa, toki niitä saisi olla kärryissä vielä enemmänkin vastaisuuden varalta. Yhteydet ovat ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta toimineet varsin moitteettomasti. Vastaisuuden varalta yhteyksien toimivuuteen ja parantamiseen voisi euroja ja tukea sijoittaa vielä nykyistäkin enemmän. Täten turvaisimme entisestään sitä, että jokainen voisi toimia tasavertaisesti digitaalisessa ympäristössä muiden kanssa.

Iso käsi pitää tässä kohtaa ojentaa niin oppilaille, opettajille kuin huoltajillekin. Sopeutumista ja venymistä tilanteeseen on tarvittu jokaiselta taholta, mutta yhteistyöllä olemme selvinneet tähän saakka ja selviämme tästä eteenkinpäin. Yhteistyössä on voimaa!

Aron koulu

Poikkeustilanne tuli nopeasti eteen niin meillä kuin muillakin. Opettajien kanssa pohdimme, miten opetusta lähdetään hoitamaan etänä. Alku oli paljon vaativaa kunkin hakiessa itselleen ja oppilaille sopivia tapoja opettaa. Vähitellen kuitenkin on löytynyt sopiva tapa hoitaa opetusta eri ikäryhmien kanssa. Poikkeustilanne on pakottanut miettimään, mikä on olennaista ja keskittymään siihen.

Opetuksessa käytetään esimerkiksi oppikirjoja, työkirjoja, vihkoja, Wilmaa, Whatsappia, puhelinta ja videoita. Opettajan digitaitojen osaaminen on noussut erittäin tärkeäksi, sekä se, että osaa asettua perheiden asemaan. Perheet ovat erittäin erilaisissa asemissa ja tilanteissa, ja tämä tulisi ottaa huomioon vaatimuksissa.

Rutiinit ovat asettuneet uomiinsa, niin opettajalla kuin oppilailla. Joitakin oppilaita pitää muutaman päivän välein patistella, toiset suorastaan odottavat läksyjä ja tekevät ne välittömästi.  Varsinaisia pudokkaita ei onneksi ole vielä ollut ja kaikkiin oppilaisiin on saanut kontaktin. Erityisopettajan, koulukuraattorin ja koulunkäyntiohjaajan panos on ollut suuri heikompien oppilaiden opetuksessa.

Kuudesluokkalaisten kannalta olisi hyvä, että ennen lomaa olisi vielä lähiopetusjakso, että saisi täydentää arviointia, tutustua koko luokan kanssa yläkouluun sekä päättää alakoulu ja jättää hyvästit yhdessä koko luokan kanssa.

Monet opettajista ovat kokeneet etätyön raskaaksi. Riittämättömyyden tunne on myös usealla. Työ ja vapaa-aika on vaikea erottaa toisistaan. Työpäivät ovat venyneet erittäin pitkiksi.

Oppilaita ja työkavereita on ikävä!