Investoinnit tulevaisuuteen

Elämme taas sitä aikaa vuodesta, että kaupungin virkamiehet ovat suunnitelleet, toimielimissä on keskusteltu ja luottamushenkilöt ovat päättäneet talousarviovuoden 2020 tekemisistä. Kaupunginvaltuusto on päättänyt joulukuussa kuluvan vuoden talousarvion käyttötalous- ja investointibudjetit. Tekninen lautakunta on puolestaan hyväksynyt tammikuun lopussa teknisten palveluiden toimialan käyttösuunnitelman sekä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan työohjelmat. Isompien hankkeiden myötä varauksia tarvitaan jo suunnitelmavuosillekin.

Vaikka Kauhajoella on investoitu viimeisen vuosikymmenen aikaan todella paljon, niin paineet ja tarpeet eivät vielä tunnu hellittävän. Kasvatus- ja opetuspalvelujen toimialan isot investoinnit, kuten uudet päiväkodit, koulukeskus ja Aron koulu ovat tulleet tarpeeseen ja luovat hyvän perustan toimivalle palvelurakenteelle. Viime vuoden kesällä loppuun saatettu yhteiskoulun liikuntasalin peruskorjaus ja vuoden vaihteeseen valmistunut nuorisotalo Räimiskän peruskorjaus sekä Kolmenraitin koulun lisärakennus ovat osaltaan tuoneet helpotusta kasvatuksen ja opetuksen arjen pyörittämiseen sekä erityisesti hyvinvointipalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoille. Nämä ovat olleet erittäin merkittäviä satsauksia paikkakuntamme hyvinvoinnin, nuorison ja tulevaisuuden puolesta.

Kaupungin investointiohjelma vuodelle 2020 on vajaat 7,4 miljoonaa euroa. Kaupungin suurin tuleva investointihanke on Sanssin palvelukodin osittainen peruskorjaus ja uuden kantasanssin ja hammashoitolan rakentaminen samaan kokonaisuuteen vanhan kantasanssin tilalle. Vanha kantasanssi tullaan purkamaan uudisosan tieltä pois. Rakennushankkeen hankesuunnitelma on valmistelussa parhaillaan. Investointien painotus on nyt sitten tämän hankekokonaisuuden myötä tulevina vuosina vahvasti sote-palveluiden puolella. Hankkeen kustannukset on suunniteltu jakautuvan vuosille 2020 – 2022.

Koulukeskuksen yläkoulun auditorion peruskorjaushanke toteutetaan myös vuonna 2020. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke on menossa parhaillaan kilpailutukseen. Auditorion rakenteet ja talotekniikka ovat alkuperäiset ja on nyt siksi kiireellisimpien investointien joukossa liikuntasalin peruskorjauksen jälkeen. Sanssinkoulun Tuunaisen siipi on nyt monen vuoden odotuksen jälkeen purettu ja suunniteltu liitoskohdan ennallistaminen tullaan toteuttamaan tänä vuonna. Samoin Sanssikoulun Terijoen siiven remontti saatetaan päätökseen kesään mennessä.

Katujen rakentamiseen on sisällytetty joka vuosi osa perusparantamista. Näin saadaan pitkällä tähtäimellä parannettua katuverkoston kuntoa ja liikenneolosuhteita. Perusparannuskohteet perustuvat tehtyyn katujen kuntotutkimukseen. Seuraavaksi merkittävin perusparannuskohde on osa Keskustiestä, sekä Lustilantie välillä Hyypäntie-Rahikkatie. Uudiskohteista merkittävin kohde on Kenttätien kevyenliikenteenväylä, Kauppatien kevyenliikenteenväylä Aronkujan risteysalueelle sekä Aunenkujan rakentaminen. Katujen rakentamiseen sisältyy myös liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen vaarallisten riskikohteiden korjaamiseksi. Jokirantapuistorakentaminen jatkuu myös tänä vuonna ja sitä myötä saadaan viihtyisyyttä lisää keskustaajamaan ja vaihtoehtoja kevyenliikenteen reitteihin. Kaupunki osallistuu myös merkittävällä n. 50%:n osuudella Tokerotien kevyenliikenteenväylän rakentamisen rahoittamiseen.

Viemäriverkoston vuotovesien vähentämiseksi laajennetaan hulevesiverkostoa. Vanhoilla alueilla on paljon vielä kiinteistöjä, jotka ovat liittäneet salaoja- ja kattovesiä jätevesiviemäriverkostoon. Näille kiinteistöille tulee olla mahdollisuus eriyttää perus- ja hulevedet jätevedestä ja johtaa ne hulevesiverkostoon. Hulevesiviemäröinnin merkittävin kohde on Aron teollisuusalueen pohjoisosan hulevesirunkolinjan rakentaminen. Jätevesiviemäröintiä rakennetaan Pukkilan alueelle, sellaisille asemakaava-alueille, joilta jätevesiviemäröinti puuttuu ja jotka sijaitsevat 100 m etäisyydellä vesistöistä.

Tulevia investointeja esittelimme helmikuun alussa pidetyssä yrittäjien ja kaupungin yhteisessä markkinakatsaustilaisuudessa. Kaupunki toivoo, että paikalliset yrittäjät ovat aktiivisia tulevien investointien suhteen.

Yhteistä tulevaisuutta rakentaen

Harri Virtanen
tekninen johtaja