Mistä on Kauhajoen kaupungin talousarvio 2019 tehty?

Lähdemme alkavaan vuoteen 2019 toiminnan viitoittajana ja taloudenpidon ohjenuorana talousarviokirja, jolle kaupunginvaltuusto joulukuun kokouksessaan suhteellisen tyytyväisenä antoi siunauksensa. Tähän lienee syynä se, että kaupunginvaltuusto on ollut osallisena monivaiheisessa suunnitteluprosessissa, jonka myötä Kauhajoen kaupungille luotiin uusi strategia ja uudistunut organisaatio. Tuohon hyvinvointiin, kasvuun ja elinvoimaan tähtäävään strategiaan myös vuoden 2019 talousarvio pohjautuu ja sitä suunnitelmallisesti panee toimeen.

Kannattavuudesta on talousarvio tehty. Kaupungin talouden saattaminen tasapainoon on ykkösprioriteettimme, jotta taseeseen kertynyt alijäämä yli 10 milj.€ saadaan katettua viimeistään vuonna 2022. Kustannustehokkaita palvelurakenteita suunnitellen ja positiivisiin verotuloennusteisiin perustaen talousarviosta rakentui noin 0,7 milj.€ ylijäämäinen. Kaupungin taloutta tasapainottavana toimenpiteenä, jota ei valmisteluvaiheessa vielä voinut sisällyttää talousarvioon, teimme päätöksen puolesta Fortumin osakkeiden myynnistä ja varojen uudelleen sijoittamisesta vakaammin ja hajautetummin sijoitussalkkuihin. Osakemyynnin toteutuessa taseen alijäämätilanne korjautuisi merkittävästi ja toisi vakautta talouden kannattavuuden suunnitteluun.          

Kehittämishalusta on talousarvio tehty. Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä teimme organisaatiouudistuksen, jossa tavoitellaan jäsennellympää tehtävien jakoa hallinnon ja sivistystoimen palveluissa. Tätä konkretisoi hyvinvointipalveluiden nostaminen omaksi toimialaksi ennakoiden tulevaisuuden kunnan roolia terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi tarkastelimme johdon ja asiantuntijatason tehtäväkuvia ja rakensimme kevyempää ja suoralinjaisempaa hallintoa. Kehittämistoimilla saavutimme henkilöstökuluihin noin 0,7 milj.€ säästöt ja tämä ilman irtisanomisia tai lomautuksia.

Haasteiden kohtaamisesta on talousarvio tehty. Talousarvion laadintaa varjosti vuoden 2018 toteutumaennuste, joka arvioi tilikauden tuloksen päätyvän jopa 2 milj.€ miinukselle. Tämä johtuu LLKY:n lisälaskusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. Haastetta toi myös se, että LLKY ei pystynyt toteuttamaan talousarvioraamissa asetettua säästötavoitetta, vaan maksuosuuteemme tuli lisäystä 1,8 milj.€ talousarvioon 2018 verrattuna. Kuntataloutta haastavat myös valtionosuuksiin kohdistuvat vähennykset, joka kaupunkimme kohdalla tarkoittaa noin 0,7 milj.€ pienempää tilitystä valtiolta.

Positiivisuudesta on talousarvio tehty. Talouden kovista haasteista huolimatta olemme laatineet talousarviota myönteisellä asenteella ja tulevaisuutta rakentaen. Kuntaliiton veroennusteet ovat tuoneet myönteistä valoa ennakoiden verotulojemme kasvavan noin 2,7 milj.€. Syynä on suotuisa talouskehitys, työllisyyden paraneminen, palkkaratkaisujen tuomat palkankorotukset ja kiky-sopimuksen toimenpiteiden päättyminen. Kaupungin tulevaisuuden kehittämistoimista kertoo myös investointiohjelma, jonka loppusumma on noin 7,5 milj.€. Uudistuksen kokevat mm. Koulukeskuksen liikuntasali ja auditorio, nuorisotalo Räimiskä, Sanssinkoti ja Urheilutien silta. Investointiohjelman kattamiseen olemme varautuneet talousarviolainan ottamisella, mutta samalla lyhennämme myös pitkäaikaisia lainoja, joten kokonaislainamäärä kasvaa enintään 2 milj.€.

Yhteistyöstä on talousarvio tehty. Talousarviovalmisteluun ja päätöksentekoon osallistuneiden keskuudessa on vallinnut hyvä me-henki, kumppanuus ja tekemisen meninki. Konserniyhteisöt ovat myös osallistuneet talouden tasapainotustalkoisiin. Kiitokset ja kehut kuuluvat kaikille.

Toivon, että erityisesti kaupungin esimiesten ja luottamushenkilöiden käsissä talousarviokirja kuluu vuoden aikana hiirenkorville. Se on merkki siitä, että yhteisiä tavoitteita on palauteltu mieleen, suunniteltuja toimenpiteitä on kerrattu ja sovittujen mittareiden toteutumista on ynnätty.

Toivon myös, että talousarviokirjasta löytyy arjen kohtaamisiin ja palavereihin keskustelun ja ideoinnin aiheita. Silloin tiedämme, että olemme kaikki omistautuneesti ja kehittämismielellä rakentamassa kaupungistamme eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinvoimaista keskusta isolla KOOLLA. Tehdään tämä kuitenkin positiivisella asenteella, kumppanuudella ja pilke silmäkulmassa.

Anne Alavillamo
talouspäällikkö